Privacy & cookies

1. Algemeen

Bij Pretpraters vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van de bezoekers van onze website www.pretpraters.be. gebruiken. Pretpraters wil haar bezoekersgegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar bezoekers beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website, dan kunt u ons steeds contacteren.

Pretpraters nodigt haar bezoekers uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers (huidige, voormalige en toekomstige) van de Pretpraters website(s). De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”, de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”, de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Pretpraters streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Pretpraters uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Pretpraters u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl).

3. Welke gegevens verzamelen wij?

Van elke gebruiker van de website verzamelen wij (elektronische identificatie) gegevens verkregen uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken, zoals maar niet beperkt tot: het IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van mobiel apparaat. Voor meer uitleg daarbij verwijzen wij naar onze Cookie Policy.

De gebruiker van de website kan ons op verschillende manieren contacteren: per e-mail, telefonisch of via Facebook Messenger. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

4. Doeleinden

Pretpraters verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Pretpraters gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de website www.pretpraters.be worden automatisch geanonimiseerd en kunnen door Pretpraters niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig. Pretpraters verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor internedoeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

Pretpraters verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

• Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
• In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
• Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
• Wanneer Pretpraters daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude of het beheren van interne administratie, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Pretpraters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Belangrijk om weten is dat u uw toestemming eenvoudig kan intrekken door ons te contacteren.

5. Beveiliging van uw gegevens

Pretpraters streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Pretpraters.be vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Pretpraters is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van de websites waarnaar via een link wordt doorverwezen vanaf onze website.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Pretpraters verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd. Zo maakt Pretpraters onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van marketingautomatisatie, aanbieders CRM-systemen. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 8.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Pretpraters, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 8 van deze Privacy Policy. Pretpraters zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 8 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Pretpraters. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Pretpraters de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Pretpraters dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.

U kunt ons bovendien vragen:
• Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
• Voor welke doeleinden wij die verwerken;
• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
• Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
• Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren.
U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

  1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
  2. Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
  3. U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Pretpraters;
  4. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
  5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Pretpraters rust.

Pretpraters zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Pretpraters eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Pretpraters. Pretpraters kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Pretpraters bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Pretpraters de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

1.u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Pretpraters in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
2.de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
3.Pretpraters heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
4.u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Pretpraters zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Pretpraters.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Pretpraters te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Pretpraters te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

8. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Pretpraters
t.a.v. Pretpraters Data Protection
Mechelsesteenweg 185-187, 2540 Hove, België
Tel: +32 472 63 90 00
e-mail: info@pretpraters.be

Cookiesbeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op alle websites en apps van Pretpraters, Mechelsesteenweg 185-187, 2540 Hove.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel wordt opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om logingegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Pretpraters gebruikt cookies om:

• het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;
• te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;
• de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om uw surfgeschiedenis te onthouden.

Prestatiecookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze websites, bijvoorbeeld welke pagina’s u vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze websites optimaliseren en de navigatie verbeteren. We gebruiken deze cookies ook om bij te houden of u via een van onze partners bent doorgestuurd naar onze website, of u tijdens uw bezoek een product of dienst hebt gekocht of gebruikt en om welke producten of diensten het daarbij ging. Met deze cookies wordt geen informatie verzameld waarmee uw identiteit kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme totaalstatistieken. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Functionele cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die u op de site maakt zodat u een verbeterde, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De informatie die deze cookies verzamelen wordt anoniem bewaard.

Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Dit gebeurt in principe anoniem tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn Google-account).

Hoe kan u uw cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden op
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Daarnaast kan u op volgende sites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen:

http://www.aboutads.info/choices/#completed
en
http://www.youronlinechoices.com/